Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp
Số hiệu: 18/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Ở CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 3823/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 21/7/2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ của các cơ quan ngành dọc Trung ương) làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông,) các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ của các cơ quan ngành dọc Trung ương) làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp 2.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông) các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp 400.000 đồng/người/tháng.

2.3. Hỗ trợ kinh phí may đồng phục với định mức 02 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông/người/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm Hành chính công các cấp từ 12 tháng trở lên (trừ cán bộ mặc trang phục riêng theo ngành). Mức hỗ trợ:

- Quần áo xuân hè: 800.000 đồng/bộ

- Quần áo thu đông: 2.000.000 đồng/bộ.

Riêng hỗ trợ trang phục cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã: Giao Ủy ban nhân dân các địa phương cấp huyện căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định theo thẩm quyền.

3. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc Trung ương được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp, cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Hành chính công cấp huyện bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí không thực hiện tự chủ) của Trung tâm Hành chính công các cấp;

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị còn lại: Do Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị chi trả trong nguồn chi thường xuyên (kinh phí thực hiện tự chủ) của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27/7/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016 và thay thế Nghị quyết số 214/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

- Mục này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi Mục 2.3 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp như sau:

“2.3. Hỗ trợ kinh phí may đồng phục với định mức 02 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông/người/năm đối với:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm hành chính công các cấp từ 12 tháng trở lên (trừ cán bộ mặc trang phục riêng theo ngành); cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Mức hỗ trợ: Quần áo xuân hè: 800.000 đồng/bộ; quần áo thu đông: 2.000.000 đồng/bộ”.

Xem nội dung VB