Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND18 về hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi
Số hiệu: 17/2016/NQ-HĐND18 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/05/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/NQ-HĐND18

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 70 TUỔI ĐẾN DƯỚI 75 TUỔI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật người cao tuổi năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh: " V/v hỗ trợ kinh hí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi"; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa- xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Điều 2. UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.