Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2016 về giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017
Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Phạm Sỹ Lợi
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình số 1669/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế công chức năm 2017: 1.431 chỉ tiêu

2. Tổng biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 là: 15.666 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 12.556 chỉ tiêu;

+ Sự nghiệp y tế: 2.193 chỉ tiêu;

+ Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao: 357 chỉ tiêu;

+ Sự nghiệp khác: 560 chỉ tiêu;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo rà soát cụ thể biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 68..., tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hiện nay để xác định chính xác biên chế từng loại theo đề án vị trí, việc làm được phê duyệt; rà soát, cân đối, điều chỉnh số liệu tổng biên chế công chức và người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao.

- Xây dựng Kế hoạch giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp cho từng cơ quan, đơn vị năm 2017; báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị vào kỳ họp cuối năm 2016.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các bộ: Tư pháp, Nội vụ; Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND t
nh;
-
UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi