Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND18 về quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số hiệu: 15/2016/NQ-HĐND18 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 25/08/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/NQ-HĐND18

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG LÀNG, NGÕ XÓM ĐỐI VỚI CÁC THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các thôn và khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh chưa có hệ thống điện chiếu sáng công cộng của nhà nước, sử dụng điện để chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm.

2. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 2 triệu đồng/ năm cho mỗi thôn hoặc khu phố có sử dụng điện chiếu sáng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách của tỉnh bảo đảm.

Điều 2. Mức hỗ trợ quy định tại nghị quyết này áp dụng đến hết năm 2016. Từ ngày 01/01/2017, mức hỗ trợ hằng năm sẽ được xem xét, điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các loại hình thôn, khu phố; do Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.