Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác tại các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng
Số hiệu: 12/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Võ Văn Bình
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2021/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ MẦM NON CÔNG LẬP CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐỊA BÀN CỦA TNH TIỀN GIANG KHÓ TUYỂN DỤNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sa đi, bổ sung, một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình s 189/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức qun lý và giáo viên các cơ s mm non công lập công tác tại các địa bàn của tnh Tin Giang khó tuyn dụng; Báo cáo thm tra s 45/BC-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đng nhân dân tnh; ý kiến tho luận của đại biu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác tại các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng ính kèm Danh sách các xã, phường khó tuyn dụng giáo viên mm non của tnh Tin Giang).

2. Đối tượng áp dụng

a) Giáo viên mới tuyển dụng được phân công công tác tại nhng địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyn dụng;

b) Viên chức qun lý và giáo viên đang công tác tại những địa bàn của tỉnh Tin Giang khó tuyển dụng;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ

Chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác tại các địa bàn của tnh Tiền Giang khó tuyển dụng được thực hiện bng việc hỗ trợ như sau:

1. Mức hỗ trợ

a) Giáo viên mới tuyển dụng được phân công công tác tại những địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng được hỗ trợ 2.500.000 đồng/người/tháng thực dạy;

b) Viên chức quản lý và giáo viên đang công tác tại những địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng thực dạy (quản lý).

2. Thời gian thực hiện hỗ trợ: từ năm học 2021 - 2022 đến hết năm học 2023 - 2024.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa X, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác
đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: GD&ĐT
, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Công tác đại biểu (VP
QH);
- Cục Hành chính - Quản trị II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c UVBTV T
nh ủy;
- UBND,
UBMTTQVN tnh;
- Các S
, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đ
ơn vị tnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND
, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Bình

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ, PHƯỜNG CỦA TỈNH TIN GIANG KHÓ TUYN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON
(Ban hành kèm Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Đơn vị

Xã, Phường

Tên trường

1

Huyện Cái Bè

Hậu Mỹ Bắc A

Mầm non Hậu Mỹ Bắc A

2

Huyện Cái Bè

Hậu Mỹ Bắc B

Mầm non Hậu Mỹ Bắc B

3

Huyện Cái Bè

Mỹ Lợi A

Mầm non Mỹ Lợi A

4

Huyện Cái Bè

Mỹ Lợi B

Mầm non Mỹ Lợi B

5

Huyện Cái Bè

Mỹ Tân

Mầm non Mỹ Tân

6

Huyện Cái Bè

Mỹ Trung

Mầm non Mỹ Trung

7

Huyện Cái Bè

Thiện Trung

Mầm non Thiện Trung

8

Huyện Cái Bè

Hòa Hưng

Mầm non Hòa Hưng

9

Huyện Cái Bè

Tân Hưng

Mầm non Tân Hưng

10

Huyện Cái Bè

Tân Thanh

Mầm non Tân Thanh

11

Huyện Cai Lậy

Thạnh Lộc

Mầm non Thạnh Lộc

12

Huyện Cai Lậy

Phú Cường

Mầm non Phú Cường

13

Huyện Cai Lậy

Tân Phong

Mầm non Tân Phong

14

Huyện Cai Lậy

Mỹ Thành Bắc

Mầm non Mỹ Thành Bắc

15

Thị xã Cai Lậy

Mỹ Hạnh Đông

Mầm non Mỹ Hạnh Đông

16

Huyện Tân Phước

Tân Hòa Đông

Tiu học & Mm non Tân Hòa Đông

17

Huyện Tân Phước

Thạnh Hòa

Tiểu học & Mầm non Thạnh Hòa

18

Huyện Tân Phước

Thạnh Tân

Mầm non Thạnh Tân

19

Huyện Tân Phước

Tân Hòa Tây

Mầm non Tân Hòa Tây

20

Huyện Tân Phước

Thạnh Mỹ

Mầm non Thạnh Mỹ

21

Huyện Châu Thành

Song Thuận

Mầm non Song Thuận

22

Huyện Châu Thành

Long Hưng

Mầm non Long Hưng

23

Huyện Châu Thành

Tân Hương

Mầm non Tân Hương

24

Huyện Châu Thành

Bình Trưng

Mầm non Bình Trưng

25

Huyện Châu Thành

Thân Cửu Nghĩa

Mầm non Thân Cửu Nghĩa

26

Huyện Châu Thành

Tân Lý Đông

Mầm non Tân Lý Đông

27

Huyện Châu Thành

Điềm Hy

Mầm non Điềm Hy

28

Huyện Châu Thành

Tân Hội Đông

Mầm non Tân Hội Đông

29

Huyện Châu Thành

Đông Hòa

Mầm non Đông Hòa

30

Huyện Châu Thành

Kim Sơn

Mầm non Kim Sơn

31

Huyện Châu Thành

Phú Phong

Mầm non Phú Phong

32

Huyện Châu Thành

Hữu Đạo

Mầm non Hu Đạo

33

Thành phố Mỹ Tho

Thới Sơn

Mm non Thới Sơn

34

Thành phố Mỹ Tho

Phường Tân Long

Mầm non Tuổi Thơ

35

Huyện Chợ Gạo

Xuân Đông

Mm non Xuân Đông

36

Huyện Gò Công Tây

Bình Phú

Mầm non Bình Phú

37

Huyện Gò Công Tây

Thạnh Trị

Mầm non Thạnh Trị

38

Huyện Gò Công Tây

Thành Công

Mầm non Thành Công

39

Huyện Gò Công Tây

Bình Tân

Mm non Bình Tân

40

Thị xã Gò Công

Bình Đông

Mu giáo Bình Đông

41

Thị xã Gò Công

Bình Xuân

Mu giáo Bình Xuân

42

Thị xã Gò Công

Tân Trung

Mu giáo Tân Trung

43

Thị xã Gò Công

Xã Long Thuận

Mu giáo Sao Mai

44

Thị xã Gò Công

Phường 5

Mu giáo Phường 5

45

Thị xã Gò Công

Long Hưng

Mầm non Long Hưng

46

Huyện Gò Công Đông

Gia Thuận

Mầm non Gia Thuận

47

Huyện Gò Công Đông

King Phước

Mầm non King Phước

48

Huyện Gò Công Đông

Phước Trung

Mầm non Phước Trung

49

Huyện Gò Công Đông

Tân Thành

Mầm non Tân Thành

50

Huyện Gò Công Đông

Bình Ân

Mầm non Bình Ân

51

Huyện Gò Công Đông

Bình Nghị

Mầm non Bình Nghị

52

Huyện Gò Công Đông

Tân Điền

Mầm non Tân Điền

53

Huyện Gò Công Đông

Tân Đông

Mầm non Tân Đông

54

Huyện Gò Công Đông

Tân Phước

Mầm non Tân Phước

55

Huyện Gò Công Đông

Tăng Hòa

Mầm non Tăng Hòa

56

Huyện Gò Công Đông

Tân Tây

Mầm non Tân Tây

57

Huyện Gò Công Đông

Vàm Láng

Mầm non Vàm Láng

Danh sách này có 57 (Năm mươi bảy) xã, phường./.