Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
Số hiệu: 12/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯA GIA SÚC, GIA CẦM VÀO GIẾT MỔ TẠI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ các thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 về sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3787/TTr-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017 thay thế Nghị quyết 189/2015/NQ- HĐND ngày 23/3/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 21/7/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có hộ khẩu, cư trú hoặc đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ

- Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có gia súc, gia cầm giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được xây dựng theo đúng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Gia súc, gia cầm giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung, sau khi giết mổ phải có biên lai thu phí kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền cấp huyện và hóa đơn hợp pháp thu chi phí giết mổ của cơ sở giết mổ tập trung đối với gia đình, tổ chức, cá nhân đem gia súc, gia cầm đến giết mổ.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tiến hành thẩm định trước khi thực hiện hỗ trợ.

3. Chính sách hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% phí kiểm soát giết mổ động vật theo quy định hiện hành;

- Hỗ trợ chi phí giết mổ:

+ Đối với lợn: 33.500 đồng/con;

+ Đối với trâu, bò, ngựa: Không quá 200.000 đồng/con;

+ Đối với gà, vịt, ngan, ngỗng: 2.800 đồng/con;

4. Nguồn vốn hỗ trợ

Do ngân sách các huyện, thị xã, thành phố chi trả (Riêng năm 2016 do chưa được giao trong dự toán ngân sách đầu năm, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ; từ năm 2017 trở đi sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, giao trong dự toán ngân sách các địa phương).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với chi phí giết mổ trâu, bò, ngựa, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi triển khai. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung hoặc các trường hợp đặc biệt khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc