Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2021 thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 111/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU QUA CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG CHI MA, TỈNH LẠNG SƠN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn (Đề án) như đề nghị của Bộ Y tế tại các Tờ trình: số 731/TTr-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2021, số 1368/TTr-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2021 và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1528/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ban, ngành bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, lực lượng chức năng và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị bảo đảm kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh như điều kiện thực hiện khi nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện Đề án thí điểm, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và được thực hiện trong 02 năm.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế phối hợp với các bộ cơ quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các b, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành tổng kết kết quả thực hiện Đề án làm căn cứ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, PTTg, các Vụ: TH, KTBT, KGVX, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (2). TLK

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ Ban hành: 01/10/2016 | Cập nhật: 03/10/2016

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược Ban hành: 08/05/2017 | Cập nhật: 08/05/2017