Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 07/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 24/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2340/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 2340/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Mục tiêu:

a) Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học mầm non và phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh;

b) Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 40% trường công lập (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia. Trong đó:

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn quốc gia từ năm 2015 trở về trước;

- Giai đoạn 2016 - 2020: Có thêm ít nhất 88 trường đạt chuẩn quốc gia để đến năm 2020 toàn tỉnh có 240/600 trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Kinh phí thực hiện Đề án:

a) Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 298.556 triệu đồng. Cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

Năm

Kinh phí

Tổng cộng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

2016

1.484

42.000

13.000

6.000

62.484

2017

10.278

23.500

20.328

 

54.106

2018

35.120

25.000

8.800

6.000

74.920

2019

22.336

23.400

13.400

 

59.136

2020

26.910

15.000

0

6.000

47.910

Cộng

96.128

128.900

55.528

18.000

298.556

b) Nguồn kinh phí thực hiện:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua chương trình, dự án về giáo dục - đào tạo (chiếm tỉ lệ 10%);

- Ngân sách cấp tỉnh (chiếm tỉ lệ 60%) và cấp huyện (chiếm tỉ lệ 24%);

- Nguồn huy động theo hình thức xã hội hóa (chiếm tỉ lệ 6%) chủ yếu hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, tăng cường trang thiết bị dạy và học, đảm bảo việc tổ chức bán trú và duy trì sĩ số học sinh.

3. Giải pháp thực hiện:

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp để thực hiện Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời lưu ý một số giải pháp chủ yếu sau đây:

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền gắn với phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân dân trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII;

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường, trước hết là Hiệu trưởng các trường trong công tác quản lý, xây dựng và tổ chức các hoạt động nhà trường. Xây dựng đội ngũ giáo viên các bậc học, cấp học đạt chuẩn, bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. Các cơ quan quản lý giáo dục tập trung chỉ đạo tốt các hoạt động giảng dạy và giáo dục trong trường học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh;

c) Phát huy đúng mức trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Cân đối nguồn lực, tập trung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch, lộ trình đối với các trường học dự kiến đạt chuẩn quốc gia gắn với duy trì những trường đã đạt chuẩn. Ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng trường mới, nhất là các trường mầm non, tiểu học;

d) Tích cực đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường trang thiết bị dạy và học, và các điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường;

đ) Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và xác định kế hoạch thực hiện cho năm kế tiếp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.