Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 05/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lương Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2022/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TẠI CÁC CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Đối tượng áp dụng

Trẻ em dưới 06 tuổi là người Việt Nam ở trong nước (không bao gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ) phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung.

2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Hỗ trợ tiền ăn mức tối đa 80.000 đồng/người/ngày đối với trẻ em điều trị nhiễm COVID-19 (F0) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.

b) Hỗ trợ tiền ăn mức tối đa 80.000 đồng/người/ngày đối với trẻ em thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ theo thời gian cách ly thực tế nhưng tối đa không quá 21 ngày.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19 theo phân cấp; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Hiệu lực áp dụng

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Y tế; Tài chính, LĐ-TB&XH;
- Cục Kiểm
tra VB QPPL-B Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố; đại biểu HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đ
ài PTTH ĐN, Trung tâm
TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết