Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 02/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU TIỀN BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Đối với đất chuyên trồng lúa nước khi chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng, ban hành quy định về mức thu, thời hạn nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra VB QPPL- Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp (rà soát);
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng Công báo);
- Lưu: (LH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

- Số hiệu văn bản này được đính chỉnh bởi Công văn 19/HĐND năm 2017

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Tại kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 “Về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 “Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Do có sự nhầm lẫn trong khâu đánh số thứ tự của văn bản, dẫn đến trong năm 2016 có 02 Nghị quyết trùng số (theo quy định phải đánh số thứ tự đăng ký theo năm, không đánh số theo nhiệm kỳ hoạt động).

Căn cứ Khoản 3, Điều 130 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đính chính lại số thứ tự 02 Nghị quyết đã ban hành tại kỳ họp thứ Hai như sau:
...
- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 sửa thành Nghị quyết số 02a/2016/NQ-HĐND “Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Rất mong các đơn vị và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông cảm điều chỉnh./.

Xem nội dung VB