Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 01/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và áp dụng:

- Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được xác định theo khung giá quyền sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (sau đây gọi chung là giá quyền sử dụng rừng); khung giá quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (sau đây gọi là giá quyền sở hữu rừng trồng).

- Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được áp dụng để:

+ Tính tiền sử dụng rừng khi Nhà nước giao rừng có thu tiền sử dụng rừng, giá trị quyền sử dụng rừng, giá trị quyền sở hữu rừng trồng khi Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng quy định tại Điều 24 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

+ Tính tiền thuê rừng khi Nhà nước cho thuê rừng không thông qua đấu giá quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng trồng quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

+ Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng quy định tại Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

+ Tính giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng trồng của Nhà nước tại doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 35 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

+ Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gây thiệt hại cho Nhà nước;

+ Tính các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng điều chỉnh:

Giá các loại rừng được áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc quản lý, sử dụng các loại rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Quy định khung giá các loại rừng:

Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh được quy định theo trạng thái rừng, như sau:

a) Khung giá trị trạng thái rừng tự nhiên: Chi tiết theo Phụ lục 1.

b) Khung giá quyền sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là rừng tự nhiên: Chi tiết theo Phụ lục 2.

c) Khung giá quyền sở hữu rừng trồng: Chi tiết theo Phụ lục 3.

4. Điều chỉnh khung giá các loại rừng:

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh khung giá các loại rừng trong các trường hợp sau:

a) Khi có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng.

b) Khi giá quyền sử dụng rừng, giá quyền sở hữu rừng trồng thực tế trên thị trường tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian từ 6 tháng trở lên.

5. Áp dụng khung giá các loại rừng:

Căn cứ vào loại rừng, trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản, mục đích sử dụng rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá cụ thể.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp (rà soát);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng Công báo);
- Lưu: (LH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

 

 

- Số hiệu của quyết định này được đính chính bởi Công văn 19/HĐND năm 2017

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Tại kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 “Về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 “Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Do có sự nhầm lẫn trong khâu đánh số thứ tự của văn bản, dẫn đến trong năm 2016 có 02 Nghị quyết trùng số (theo quy định phải đánh số thứ tự đăng ký theo năm, không đánh số theo nhiệm kỳ hoạt động).

Căn cứ Khoản 3, Điều 130 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đính chính lại số thứ tự 02 Nghị quyết đã ban hành tại kỳ họp thứ Hai như sau:

- Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 sửa thành Nghị quyết số 01a/2016/NQ-HĐND “Về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.
...
Rất mong các đơn vị và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông cảm điều chỉnh./.

Xem nội dung VB