Hướng dẫn 3322/HD-BVHTTDL năm 2021 về treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 3322/HD-BVHTTDL Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TREO CỜ ASEAN VÀ SỬ DỤNG ASEAN CA

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời để nâng cao hình ảnh và nhận diện của ASEAN, tăng cường nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca như sau:

I. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng đối với việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cửa khẩu quốc tế.

II. NGUYÊN TẮC TREO CỜ ASEAN VÀ SỬ DỤNG ASEAN CA

Khi tiến hành treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ Hiến chương ASEAN, quy định pháp luật của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, Tài liệu Hướng dẫn về sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca.

2. Phù hợp với yêu cầu đối ngoại, không gian nơi tổ chức, điều kiện và chương trình đón tiếp.

3. Khi treo cờ ASEAN phải treo cùng Quốc kỳ Việt Nam, đảm bảo sự trang nghiêm. Không treo cờ ASEAN trong thời gian diễn ra Quốc tang.

4. Khi cử hành ASEAN ca, toàn bộ đại biểu tham dự phải đứng trang nghiêm.

III. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

1. Thời gian, địa điểm treo cờ ASEAN

a) Cờ ASEAN được treo thường xuyên tại trụ sở các cơ quan , đơn vị, Cửa khẩu quốc tế quy định tại Mục I Hướng dẫn này.

b) Địa điểm treo:

- Treo tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, Cửa khẩu quốc tế quy định tại Mục I Hướng dẫn này.

- Tại phòng hội đàm, phòng tiếp xã giao, phòng họp báo, phòng ký kết văn kiện, phòng chiêu đãi của các cơ quan tại Mục I Hướng dẫn này khi tổ chức các hoạt động đối ngoại tại Việt Nam, bao gồm các sự kiện, hoạt động trong ASEAN và hợp tác quốc tế.

2. Hình thức treo cờ ASEAN

Hình thức treo cờ ASEAN được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

3. Về hình thức, kích thước các lá cờ

a) Quốc kỳ Việt Nam được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Cờ ASEAN được quy định tại Hiến chương ASEAN.

c) Kích thước các lá cờ phải bằng nhau.

d) Chiều cao, kích thước các cột treo cờ phải bằng nhau.

e) Chất liệu các cột cờ phải giống nhau, mỗi cột cờ chỉ treo 1 lá cờ.

4. Sử dụng ASEAN ca

a) ASEAN ca có tên Tiếng Anh là “The ASEAN way”.

Tác giả phần lời: Payom Valaipatchra (quốc tịch Thái Lan); tác giả âm nhạc: Kittikhun Sodprasert và Sampow Triudom (quốc tịch Thái Lan).

b) ASEAN ca được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Tại các cuộc họp chính thức của các thành viên ASEAN;

- Tại các Lễ kỷ niệm, sự kiện của ASEAN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Cửa khẩu quốc tế tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Hướng dẫn này hướng dẫn những nội dung có tính chất đặc thù về nghi thức liên quan đến sử dụng cờ trong các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trên đây là Hướng dẫn treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VHCS, ND.110.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.