Thông báo 69/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Lào đến năm 2020
Số hiệu: 69/2016/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào Người ký: Nguyễn Chí Dũng, Xu-Phăn Kẹo-Mi-Xay
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: 14/12/2016 Số công báo: Từ số 1233 đến số 1234
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020, ký tại Viên Chăn ngày 24 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
QUYỀN VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VĐIỀU CHỈNH THỎA THUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO TẠI HAI TỈNH HỦA PHĂN VÀ XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2020

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dưới đây gọi tắt là “Hai Bên”:

Thực hiện Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc, Việt Nam;

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, dự án hợp tác, đầu tư thực hiện theo Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đã ký năm 2012;

Nhằm thúc đẩy thực hiện chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, góp phần tăng cường, củng cvà phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước;

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của Hai Bên,

Đã thỏa thuận về điều chỉnh chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đến năm 2020 với nội dung sau:

1. Thay thế Phụ lục kèm theo Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc, Việt Nam bằng Phụ lục kèm theo Thỏa thuận này.

2. Hai Bên giao các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, bổ sung và triển khai thực hiện kế hoạch hp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kthuật của Bộ, ngành, địa phương tại hai tnh phù hợp với Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 đã được điều chỉnh theo Thỏa thuận này. Trong đó, chú ý kêu gọi các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước cùng tham gia.

3. Hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào làm đầu mối phi hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hoạt động hợp tác của các ngành, lĩnh vực và các địa phương tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng phù hợp với các nội dung đã được điều chnh theo Thỏa thuận này.

4. Thỏa thuận này là bộ phận không thể tách rời của Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

5. Thỏa thuận này được ký tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào ngày 24 tháng 11 năm 2016, thành hai (02) bản bng tiếng Việt và tiếng Lào chai văn bản đều có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản./.

 

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Xu-Phăn Kẹo-Mi-Xay
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN HỢP TÁC, ĐẦU TƯ
(Kèm theo Thỏa thuận về điều chỉnh Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 ký ngày 24 tháng 11 năm 2016)

STT

Tên dự án

I

Tại hai tnh

1

Phân vùng sản xuất nông nghiệp tại Hủa Phăn và Xiêng Khoảng

2

Quy hoạch thủy lợi tại Hủa Phăn và Xiêng Khoảng

II

Tỉnh Hủa Phăn

1

Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tnh

2

Xây dựng quy hoạch tổng thể khu kinh tế Pa Háng

3

Phát triển khu vực núi Chom Cúp

4

Xây dựng trường phổ thông huyện Hủa Mường

5

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh(*)

6

Xây dựng hệ thống thủy lợi Nậm Hang, huyện Hiêm

7

Nâng cấp hệ thống thủy lợi Nậm Long, huyện Sốp Bàu

8

Xây dựng tuyến đường Mường Kuon (Hủa Phăn) - Noọng Het (Xiêng Khoảng), dài(**)

9

Xây dựng đài phát thanh và truyền hình tỉnh

III

Tỉnh Xiêng Khoảng

1

Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tnh

2

Xây dựng trường năng khiếu tỉnh (tại Thị xã Phonsavan)

3

Xây dựng một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 4 huyện: huyện Mọc, huyện Khăm, huyện Pek và huyện Noọng Hét

4

Phát triển hạ tầng giao thông huyện Phaxay (2 tuyến đường tổng chiều dài 24km và 03 cầu)

5

Dự án thủy lợi tại Nậm Thẹ, huyện Khăm

6

Xây dựng hệ thống thủy lợi Nam Khao, bản Loong Khao, huyện Phoukuth

7

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh(***)

(*) Gồm các nội dung: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa; Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi; Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Sốp Bàu; Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp các cấp.

(**): Tìm kiếm nguồn vốn khác (ngoài vốn viện trợ) để triển khai.

(***) Gồm các nội dung: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa; Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi; Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp các cấp.

Điều 56. Thông báo liên quan đến hiệu lực của điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan các nội dung sau đây:

1. Thông báo về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Thông báo về ngày có hiệu lực của tuyên bố bảo lưu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, rút bảo lưu hoặc rút phản đối bảo lưu đối với điều ước quốc tế nhiều bên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên;

3. Thông báo về ngày chấm dứt áp dụng tạm thời điều ước quốc tế, về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế, việc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc chấm dứt áp dụng tạm thời, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế có hiệu lực.

Xem nội dung VB
Điều 59. Sao lục điều ước quốc tế

1. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản chính điều ước quốc tế hai bên và thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực.

2. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao điều ước quốc tế nhiều bên có chứng thực của cơ quan lưu chiểu và thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.