Công văn 9969/BGTVT-CQLXD năm 2021 về tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 9969/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9969/BGTVT-CQLXD
V/v tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Vụ thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT: Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Yên, Bến Tre, Đồng Tháp, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Lăk;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19. Nhằm tăng cường hiệu quả, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, công khai minh bạch trong công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Đối với các gói thầu sử dụng vốn trong nước

- Từ nay đến cuối năm 2021: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức tập huấn, đào tạo, kiện toàn nhân lực, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu.

- Từ năm 2022 trở đi: Thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn.

- Đối với các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị triển khai việc đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch. Đối với các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu trong năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát để trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo yêu cầu nêu trên.

2. Đối với các gói thầu sử dụng vốn vay ODA

Thực hiện việc đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của Nhà tài trợ, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng làm cơ sở báo cáo Nhà tài trợ chấp thuận.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- TTCNTT (để đăng tải trên trang web của Bộ);
- Lưu: VT, CQLXD.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể