Công văn 9949/VPCP-KTN năm 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 9949/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9949/VPCP-KTN
V/v đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4912/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016 liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Thtướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất ở cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: PL, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.