Công văn 993/GSQL-GQ2 năm 2016 về chuyển đổi hình thức doanh nghiệp
Số hiệu: 993/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/GSQL-GQ2
V/v chuyển đổi hình thức DN

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HChí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0107-16/SOFEL của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí hàng hải Sài Gòn nêu một số vướng mắc liên quan đến thủ tục chuyển đổi hình thức doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất sang hình thức doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn, Công ty có trụ sở tại Vũng Tàu nhưng đang thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phi hợp với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn cụ thể Công ty khi thực hiện chuyển đổi hình thức doanh nghiệp trên cơ sở quy định tại Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) kèm đề xuất cụ thể để có hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để p/h);
-
C.ty TNHH Đóng tàu & Cơ khí hàng hải Sài Gòn
(Đ/c: KCN Đ
ông Xuyên, Rạch Dừa, TP Vũng Tàu)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Điều 78. Xử lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại

1. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX:

a) DNCX thực hiện xác định tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý với cơ quan hải quan;

b) Cơ quan hải quan, DNCX thực hiện thủ tục hải quan theo từng biện pháp xử lý;

c) Thời điểm thanh lý và xác định tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện trước khi doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.

2. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX:

a) Doanh nghiệp báo cáo số lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn kho; cơ quan hải quan kiểm tra nguyên liệu, vật tư còn tồn kho và xử lý thuế theo quy định;

b) Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, nợ phạt còn tồn đọng cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan chỉ áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình DNCX sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan với cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB