Công văn 9908/BGTVT-ATGT năm 2021 về phối hợp chia sẻ, tích hợp dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9908/BGTVT-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: 23/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9908/BGTVT-ATGT
V/v: phối hợp chia sẻ, tích hợp dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công an, Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 3788/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; theo kế hoạch từ ngày 27 tháng 9 năm 2021, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 12 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lạng Sơn và dự kiến sẽ tiếp tục triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới, để bảo đảm thuận tiện, hiệu quả, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các Bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: thường xuyên cập nhật dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc để tích hợp và chia sẻ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo dữ liệu khi tích hợp và chia sẻ được ký số để làm cơ sở pháp lý đối với người dân khi thực hiện việc đổi GPLX mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, các Cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc: mở rộng việc cung cấp, kết nối dữ liệu sức khỏe của người lái xe với Hồ sơ dữ liệu sức khỏe điện tử của Cục Quản lý khám chữa bệnh để tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo phòng tư pháp, chứng thực các cấp, các phòng Công chứng ở địa phương triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 5438/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 7 năm 2020; tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân biết và sử dụng;

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, lựa chọn cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm và tổ chức triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;

c) Riêng đối với 12 tỉnh và thành phố (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lạng Sơn) chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu trên để triển khai thí điểm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 27 tháng 9 năm 2021.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương quan quan tâm, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở GTVT, Sở GT-XD Lào Cai;
- Lưu: VT, ATGT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ