Công văn 9868/BTC-TCHQ năm 2016 về kê khai trị giá hàng hóa gia công trên tờ khai xuất khẩu
Số hiệu: 9868/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9868/BTC-TCHQ
V/v trả lời Công văn số 260516 của Công ty TNHH Medikit VN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Medikit Việt Nam.
(Lô D1-D2, Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng)

Trả lời Công văn số 260516 ngày 26/5/2016 của Công ty TNHH Medikit Việt Nam (MST: 0200638897) về việc “Kê khai trị giá hàng hóa gia công trên tờ khai xuất khẩu”, Bộ Tài chính trả lời quý Công ty như sau:

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tạm thời chấp nhận việc Công ty khai trị giá hàng gia công theo đơn giá gia công khi xuất khẩu cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- CCHQ Khu CN Nomura Hải Phòng;
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.