Công văn 9865/BGTVT-KHCN năm 2021 về các tiêu chuẩn sử dụng để tham chiếu cho công tác thiết kế - Dự án kết nối giao thông với các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9865/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hoàng Thanh Nam
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9865/BGTVT-KHCN
V/v: các tiêu chuẩn sử dụng để tham chiếu cho công tác thiết kế- Dự án kết nối giao thông với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2.

Ngày 20/9/2021, Ban QLDA 2 có văn bản số 1561/BQLDA2-PID5 gửi Vụ Khoa học công nghệ việc sử dụng tiêu chuẩn để tham chiếu cho công tác thiết kế - Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn số 1374/BXD-HĐXD ngày 27/4/2021 của Bộ Xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ có ý kiến như sau:

- Tại Quyết định số 1146/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đã phê duyệt tiêu chuẩn TCVN 8789:2011 (Sơn bảo vệ kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử), trong đó tiêu chuẩn TCVN 8789:2011 có viện dẫn hai tiêu chuẩn ISO 12944-1 và ISO 12944-2. Vì vậy, việc áp dụng hai tiêu chuẩn viện dẫn nêu trên vào dự án là phù hp.

- Về việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 12944-6 (Sơn và vécni - Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ - Phần 6: Các phương pháp kiểm tra hiệu suất trong phòng thí nghiệm) thuộc tiêu chuẩn ISO 12944 để tham chiếu cho công tác thiết kế: Vụ Khoa học công nghệ không có ý kiến phản đối, tuy nhiên đề nghị Ban QLDA 2 chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận.

Trên đây là ý kiến của Vụ Khoa học công nghệ, đề nghị Ban QLDA 2 triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./.

(Sao gửi kèm văn bản s 1374/BXD-HĐXD ngày 27/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc ý kiến đối với việc áp dụng tiêu chuẩn đã được phê duyệt cho dự án)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thanh Nam

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.