Công văn 9858/VPCP-KGVX năm 2016 về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam
Số hiệu: 9858/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9858/VPCP-KGVX
V/v tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 88/BC-LĐTBXH ngày 11/10/2016 về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao trong Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2001 tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch bảo đảm thực hiện quyền đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể thực thi chính sách đối với trẻ em là con của phụ nữ kết hôn với người nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về trẻ em; bảo đảm quyền được sinh sống, học tập, khám chữa bệnh đối với trẻ em. Phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức các biện pháp hỗ trợ tạo công ăn việc làm ổn định cho những phụ nữ kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (để phối hợp thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: PL, V.III, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.