Công văn 9852/BGTVT-KHĐT năm 2021 hướng dẫn áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9852/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9852/BGTVT-KHĐT
V/v: hướng dẫn áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Tiếp theo văn bản số 6226/BGTVT-KHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trong đó liên quan đến các khó khăn, vướng mắc triển khai lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông, Bộ GTVT tiếp tục làm rõ, kiến nghị như sau:

1. Quy định pháp luật về ban hành thông tư

a. Quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Theo Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành Thông tư để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình”.

Do đó, Bộ trưởng Bộ GTVT được ban hành thông tư quy định thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

b. Các Luật chuyên ngành

Theo Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, tại Khoản 4, Điều 1 quy định “Định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Tuy nhiên quy định các luật chuyên ngành lĩnh vực giao thông vận tải (Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Đường sắt, Luật Giao thông Đường thủy nội địa) không quy định trách nhiệm Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

c. Theo Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, chỉ có Luật Tài nguyên nước được điều chỉnh nội dung quy định Bộ TN&MT ban hành định mức, đơn giá về quy hoạch lưu vực sông liên tỉnh (quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên môi trường). Cụ thể tại Khoản 20 Điều 5 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước, trách nhiệm Bộ TN&MT “ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá về quy hoạch lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước…”. Do đó, chỉ có Bộ TN&MT được ban hành thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của Luật Quy hoạch.

Như vậy, Bộ GTVT chỉ được ban hành thông tư phục vụ cho công tác quản lý lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ KH&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước chung về quy hoạch ban hành định mức cho hoạt động quy hoạch (điểm đ, Khoản 2, Điều 55 Luật Quy hoạch).

2. Sự cần thiết triển khai các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành

Đến nay, 05 quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ GTVT tổ chức lập đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch Nhà nước và Thường trực Chính phủ thông qua; trong đó, Quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam sẽ được phê duyệt trong tháng 9/2021. Vì vậy, việc triển khai các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành là rất cần thiết để cụ thể hóa quy hoạch ngành quốc gia, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển, làm cơ sở kêu gọi, thu hút nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển.

Tuy nhiên, do chưa có hành lang pháp lý quy định cụ thể về định mức kinh tế - kỹ thuật nên Bộ GTVT chưa thể phê duyệt đề cương dự toán lập quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành lĩnh vực giao thông vận tải.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đến nay, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 11/2020/TT- BNNPTNT ngày 27/10/2020 quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi. Thực tế, Bộ GTVT đã xây dựng Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành lĩnh vực GTVT nhưng đến nay chưa thể ban hành do chưa có hành lang pháp lý quy định cụ thể thẩm quyền ban hành thông tư như đã nêu trên.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về đầu tư phát triển, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý ngành, Bộ GTVT kiến nghị Bộ KH&ĐT:

(i) Báo cáo cấp thẩm quyền sửa đổi Luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch để điều chỉnh các Luật chuyên ngành GTVT cho phép Bộ GTVT ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch chất kỹ thuật, chuyên ngành lĩnh vực GTVT hoặc Bộ KH&ĐT chủ trì ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành chung cho các ngành.

(ii) Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, đề nghị Bộ KH&ĐT cho phép áp dụng Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch để lập các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành lĩnh vực GTVT.

Rất mong nhận được được quan tâm, hướng dẫn kịp thời của Bộ KH&ĐT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục chuyên ngành;
- Lưu VT, KHĐT (Thành 03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông