Công văn 9664/BGTVT-KHĐT năm 2021 về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9664/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9664 /BGTVT-KHĐT
V/v danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 2787/CHK-KHĐT ngày 28/6/2021 của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về danh mục dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành giai đoạn 1. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4:

- Căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1 theo như nội dung đề xuất của Cục HKVN.

- Cục HKVN chủ động chuẩn bị hồ sơ liên quan đối với các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư, làm cơ sở triển khai sau khi Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn và quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay được ban hành.

- Cục HKVN có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp khai thác cảng hàng không Long Thành cập nhật danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 vào kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không Long Thành trong quá trình lập, trình phê duyệt theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ.

- Cục HKVN có trách nhiệm tiếp tục rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1, báo cáo Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp cần thiết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Cục HKVN chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để sớm được bàn giao mặt bằng đối với các công trình thuộc danh mục ưu tiên đầu tư.

3. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với các dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1 bao gồm: đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, sân đỗ tàu bay trước ga hàng hóa, hangar, khu vực thử động cơ (bao gồm sân đỗ cho tàu bay thử động cơ).

Yêu cầu Cục HKVN, ACV triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD&CL CTGT;
- Vụ KCHTGT;
- Lưu: VT, KHĐT
VULH.

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn