Công văn 965/CV/VPTW/nb năm 2016 dừng không thực hiện Hướng dẫn 03-HD/VPTW
Số hiệu: 965/CV/VPTW/nb Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Bùi Văn Thạch
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG

-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 965-CV/VPTW/nb
V/v dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

Ngày 06-7-2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/VPTW về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị.

Do sơ suất trong khâu biên tập, một số điểm còn chưa rõ và hiểu để thực hiện chưa thống nhất.

Văn phòng Trung ương Đảng quyết định dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 06-7-2016 về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 và Công văn s 1266-CV/VPTW/nb, ngày 05-3-2012 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo V
ăn phòng Trung ương Đảng,
- Cục Tài chính và Quản lý đầu tư,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đ
ng.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Văn Thạch

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.