Công văn 964/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng
Số hiệu: 964/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Bách Tường Phát.
(Tng 5, N01-T4, Chung cư Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 0008/2022/CV-BTP ngày 17/03/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Bách Tường Phát đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các Nhóm đã được nêu tên cụ thể từ Mục I đến Mục VI và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các Nhóm này.

Theo đó, trường hợp, hàng hóa nhập khẩu nêu tại công văn số 0008/2022/CV-BTP của Công ty được xác định là sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng thì thuộc mục III Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Bách Tường Phát biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để
b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn