Công văn 953/TCHQ-GSQL năm 2022 về hình thức ban hành văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit
Số hiệu: 953/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/TCHQ-GSQL
V/v hình thức ban hành văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến hình thức ban hành văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi hoặc đôlômit do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp theo công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam) có công văn số 29/ĐCKS-KS hướng dẫn về hình thức ban hành văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi hoặc đôlômit do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp theo công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS cụ thể như sau:

“Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định hình thức mẫu văn bản về khai thác, thu hồi khoáng sản đi kèm khi khai thác khoáng sản chính đã xác định trong giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 2 và khoản 6 Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản đá vôi, đôlômit để nung vôi đi kèm tại các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND các tỉnh cấp giấy phép khai thác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phối hợp; theo đó tại điểm 2 công văn có nội dung: “Sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản, trên cơ sở trữ lượng đá vôi, đôlômit được phê duyệt, hoặc công suất khai thác do doanh nghiệp đăng ký, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đá vôi hoặc đôlômit để doanh nghiệp khai thác, chế biến ...” ”.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên môi trường tại công văn số 29/ĐCKS-KS nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ quyết định cho phép khai thác, thu hồi đá vôi hoặc đôlômit do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, đối chiếu với hồ sơ xuất khẩu khoáng sản và các quy định hiện hành để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm gửi công văn số 29/ĐCKS-KS ngày 06/01/2022 của Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
- Vụ Thanh tra - Kiểm tra;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

2. Khoáng sản đi kèm là loại khoáng sản khác, nằm trong khu vực khai thác, thu hồi được khi khai thác khoáng sản chính đã xác định trong Giấy phép khai thác khoáng sản, kể cả khoáng sản khác ở bãi thải của mỏ đang hoạt động mà tại thời điểm đó xác định việc khai thác, sử dụng loại khoáng sản này có hiệu quả kinh tế.
...

Điều 20. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản
...

6. Trước khi khai thác khoáng sản đi kèm quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 47 Nghị định này. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành công tác kiểm tra thực địa, kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đó quyết định việc khai thác khoáng sản đi kèm để tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định.

Xem nội dung VB
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9923/VPCP-CN ngày 19 tháng 9 năm 2017 về quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc; căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng và đá vôi làm xi măng trên phạm vi cả nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề nghị thu hồi đá vôi, đôlômit để sản xuất vôi công nghiệp của doanh nghiệp; trên cơ sở Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung; Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về một số nội dung liên quan như sau:
...

2. Một số đề nghị đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến công tác quản lý hoạt động khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu:

- Căn cứ vào nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất vôi công nghiệp của doanh nghiệp, rà soát các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có chất lượng tốt đã được đưa vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ Xây dựng phê duyệt (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) tại Quyết định 507/QĐ-BXD ngày 27 tháng 4 năm 2015, có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết việc cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

- Trước mắt, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi, hướng dẫn doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, cho phép thu hồi khoáng sản có ích đi kèm. Sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản, trên cơ sở trữ lượng đá vôi, đôlômit được phê duyệt, hoặc công suất khai thác do doanh nghiệp đăng ký, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đá vôi hoặc đôlômit để doanh nghiệp khai thác, chế biến làm thủ tục khi xuất khẩu.

Xem nội dung VB