Công văn 950/UBND-KGVX năm 2022 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023
Số hiệu: 950/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/UBND-KGVX
V/v công tác tuyn sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 778/TTr-SGDĐT ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học ph thông năm học 2022 - 2023 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 778/TTr-SGDĐT ngày 29/3/2022.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hướng dẫn các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 theo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- Hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn; trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban VHXH - HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử X
uân Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.