Công văn 95/BXD-KTXD cấp phối vữa láng nền giả đất (vữa màu) do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 95/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/BXD-KTXD
V/v cấp phối vữa láng nền giả đất  (vữa màu)

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trả lời công văn số 77/CV-BĐT 195 ngày 02/5/2012 của Ban Đầu tư và Xây dựng 195 về việc xác định cấp phối vữa láng nền giả đất (vữa màu) thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu các Làng dân tộc III, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác láng vữa nền giả đất dày 3 cm về thành phần hao phí cơ bản giống công tác láng nền dày 3cm, riêng hao phí vật liệu cần thêm bột màu để tạo màu giả đất. Vì vậy, việc vận dụng mã định mức AK.41220 (Láng nền dày 3 cm) trong tập định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và mã định mức PL.23 (Cấp phối vữa màu) trong tập định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – Văn hóa danh lam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/4/2004 của Bộ Văn hóa – Thông tin để xác định khối lượng bột màu cho 1m3 vữa màu như nêu tại công văn số 77/CV-BĐT195 trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là phù hợp.

Ban Đầu tư và Xây dựng 195 căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh