Công văn 9472/BGTVT-KHĐT năm 2021 về lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9472/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9472/BGTVT-KHĐT
V/v lập quy hoạch CHKQT Phú Quốc và CHK Rạch Giá thời k 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Cục Hàng không Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 570/UBND-KT ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Phú Quốc và Cảng hàng không (CHK) Rạch Giá. Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ GTVT thống nhất giao UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam thực hiện điều chỉnh quy hoạch CHKQT Phú Quốc và CHK Rạch Giá. Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Kiên Giang đã quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn của Tỉnh, trong đó có việc lập điều chỉnh quy hoạch CHKQT Phú Quốc và CHK Rạch Giá.

Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp, Bộ GTVT ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, huy động nguồn lực để tổ chức lập và tài trợ bằng sản phẩm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch CHKQT Phú Quốc và CHK Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ GTVT không phải hoàn chi phí lập quy hoạch 02 CHK này. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch.

Giao Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan, đơn vị hên quan trong quá trình triển khai công tác lập, trình duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Bộ GTVT rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của UBND tỉnh Kiên Giang trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch CHKQT Phú Quốc và CHK Rạch Giá./.

(Văn bản này thay thế văn bản s 9433/BGTVT-KHĐT ngày 10/9/2021 của Bộ GTVT)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác TCT: ACV, VATM;
- Lưu VT, KHĐT VULH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.