Công văn 945/ĐKVN thực hiện không hút thuốc lá tại trụ sở làm việc
Số hiệu: 945/ĐKVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/ĐKVN
V/v thực hiện không hút thuốc lá tại trụ sở làm việc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Cục

Để thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực ngày 01/01/2010) và Quyết định số 3945/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Nghiêm cấm việc hút thuốc lá tại khu vực bên trong tòa nhà trụ sở làm việc của tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Việc hút thuốc lá được thực hiện bên ngoài khu vực tòa nhà trụ sở làm việc.

3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến quy định này tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình, tổ chức và giám sát thực hiện, đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào xét thi đua hàng tháng của cán bộ, nhân viên trong đơn vị mình.

Các đơn vị căn cứ vào các nội dung trên, nghiêm túc triển khai thực hiện. Đơn vị nào bị phát hiện vi phạm sẽ không được xét thi đua, khen thưởng cả năm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT (để chỉ đạo)
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao