Công văn 943/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc trên C/O mẫu E, AANZ, KV
Số hiệu: 943/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E, AANZ, KV

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời các công văn số 5551/HQHP-GSQL ngày 05/7/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc C/O mẫu E, KV, AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu E và mẫu AANZ:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh C/O mẫu E, AANZ dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

2. Đối với C/O mẫu KV có số tham chiếu 001-16-0249500 do Hàn Quốc cấp ngày 07/4/2016:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 thì hóa đơn do công ty Deawo International Corporation (Hàn Quốc) phát hành cho công ty Việt Nam không phải là hóa đơn nước thứ ba (được phát hành tại lãnh thổ của một nước không phải là nước thành viên Hiệp định VKFTA). Do đó, việc thể hiện thông tin “NON-PARTY INVOICING” tại ô số 13 của C/O là không đúng quy định. Cục Giám sát quản lý về hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc từ chối C/O mẫu KV số tham chiếu 001-16-0249500 dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1345/GSQL-TH năm 2016

Tiếp theo các công văn số 946/GSQL-TH ngày 13/12/2012, công văn số 990/GSQL-TH ngày 09/10/2013 và công văn số 943/GSQL-TH ngày 25/9/2013 của Cục Giám sát quản lý về việc xác minh tính hợp lệ của các C/O mẫu E có số tham chiếu E123404912800015, E13470ZC37985679 và E133311002140041, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Điểm c Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định.

Xem nội dung VB