Công văn 9414/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9414/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Thanh Hà
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: 10/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9414/BGTVT-TCCB
V/v thực hiện Thông tư số 09/2021/TT- BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 07/9/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ làm người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (có gửi kèm theo), Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp, có ý kiến với Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Ngọc Đông (để b/cáo);
- Vụ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB (Ng).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thanh Hà