Công văn 9395/BGTVT-KCHT phê duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9395/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9395/BGTVT-KCHT
V/v phê duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng KCHT đường sắt năm 2021.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021 về công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia, Bộ GTVT đã triển khai ký hợp đng đặt hàng công tác bảo trì với Tổng công ty ĐSVN nhằm đảm bảo hoạt động giao thông vận tải được thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác. Để việc triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật, Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính nội dung sau:

1. Trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa Bộ GTVT và Bộ Tài chính, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 (có hiệu lực từ 10/7/2021) thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia.

2. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 về thẩm quyền quyết định phương án giá, Bộ GTVT gửi hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ sản phẩm bảo dưỡng KCHT đường sắt năm 2021 kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2021 (trước khi Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT có hiệu lực) để Bộ Tài chính có ý kiến và theo dõi, giám sát việc thực hiện.

3. Yêu cầu Tổng công ty ĐSVN cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan về phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng KCHT đường sắt năm 2021, gửi Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính:
- Cục ĐSVN;
- Lưu VT, KCHT(3).V. Cg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông