Công văn 9350/BGTVT-KCHT năm 2021 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9350/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9350/BGTVT-KCHT
V/v: phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống TTTH tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Cục Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Văn bản số 3940/CPMB-TĐ-KT ngày 19/5/2021 của Ban QLDA các công trình điện miền Trung về giải pháp phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống TTTH trên đoạn Đồng Hới - Đà Nẵng, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh; Văn bản số 6250/CPMB-TĐ-KT ngày 27/7/2021 của Ban QLDA các công trình điện miền Trung và Văn bản số 199/ETECO-TVTK ngày 23/7/2021 của Công ty CP Công nghệ viễn thông - Điện lực giải trình ý kiến của Cục ĐSVN. Sau khi xem xét ý kiến của Cục ĐSVN tại Văn bản số 1447/CĐSVN- QLXD&KCHT ngày 23/6/2021 và Văn bản số 2005/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 31/8/2021; Tổng công ty ĐSVN tại Văn bản số 1477/ĐS-QLHT ngày 11/6/2021 và Văn bản số 2215/ĐS-QLHT ngày 18/8/2021, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Theo ý kiến của Ban QLDA các công trình điện Miền Trung, kết quả tính toán của Công ty CP Công nghệ viễn thông - Điện lực cho thấy những đoạn đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi song song gần đường sắt có gây ảnh hưởng nguy hiểm, ảnh hưởng nhiễu đến một số đoạn đường dây, thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt khu vực Đồng Hới - Đà Nẵng. Do vậy, cần thiết phải thực hiện hạng mục phòng chống ảnh hưởng để đảm bảo các tiêu chuẩn về truyền dẫn và an toàn điện theo quy định.

2. Để không ảnh hưởng đến hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt, Bộ GTVT đồng ý về chủ trương thực hiện phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

3. Trên cơ sở ý kiến của Cục ĐSVN tại mục 4 của văn bản này, Ban QLDA các công trình điện miền Trung chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung các thiết bị phòng chống ảnh hưởng từ đường dây điện sang hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc thực hiện phương án phòng chống ảnh hưởng nêu trên và chi trả chi phí để quản lý, bảo trì hàng năm đối với hạng mục phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh.

4. Giao Cục ĐSVN xem xét có ý kiến về hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức thi công đối với phương án bổ sung các thiết bị phòng chống ảnh hưởng từ đường dây điện sang hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; phối hợp với Tổng công ty ĐSVN kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Tổng công ty ĐSVN;
- Lưu: VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.