Công văn 9260/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9260/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9260/BGTVT-VT
V/v tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Văn bản số 6064/VPCP-CN ngày 01 tháng 09 năm 2021 về việc tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 theo kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 4922/BCT-XNK ngày 14 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 4902/BCT-AP ngày 13 tháng 8 năm 2021 (Các công văn được gửi kèm theo), Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên để xem xét, chủ động có giải pháp phù hợp theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển nông sản xuất khẩu và tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19. Báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, V.Tải (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ