Công văn 9235/VPCP-CN năm 2017 về thực hiện tổng hợp nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước trong hợp đồng PPP đã ký
Số hiệu: 9235/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9235/VPCP-CN
V/v việc thực hiện tổng hợp các nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước trong các hợp đồng PPP đã ký

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp (văn bản số 178/BC-BTP ngày 23 tháng 6 năm 2017) vviệc thực hiện tng hợp các nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước trong các hp đng PPP đã ký, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý kiến nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên. Giao các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các dự án triển khai theo hình thức PPP, tổng hợp nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các Hợp đồng dự án đã ký kết và khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan giúp Chính phủ quản lý thống nhất hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên phạm vi cả nước) tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Tr lý TTg, các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.