Công văn 9226/VPCP-NN năm 2017 giải quyết vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Đất đai 2013 tại tỉnh Long An
Số hiệu: 9226/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9226/VPCP-NN
V/v giải quyết vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Đất đai 2013 tại tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3982/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 8 năm 2017 về giải quyết vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Đất đai 2013 tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện như đề xuất của Bộ nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ
: TP, TC, CT;
- UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Vụ: KTTH, CN, PL, V.I, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
b). NTT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.