Công văn 92/BXD-KTXD áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 92/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/BXD-KTXD
V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng XD.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: BQL đầu tư công trình Giao thông - Đô thị TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1080/BQLGTĐT-KH ngày 10/5/2012 của BQL đầu tư công trình Giao thông - Đô thị TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng trong điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp Tổng cục Thống kê Hà Nội cung cấp chỉ số giá không phù hợp thì các bên trao đổi làm rõ.

2. Chỉ số giá theo loại vật liệu xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động giá của từng loại vật liệu xây dựng theo thời gian. Vì vậy, để có căn cứ kiểm tra chỉ số giá do Tổng Cục Thống kê Hà Nội cấp thì lấy giá của thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ở thời điểm cần tính toán chia cho giá vật liệu xây dựng ở kỳ gốc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, BQL đầu tư công trình Giao thông - Đô thị TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.