Công văn 9187/BGTVT-HTQT năm 2021 về đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đến lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam sau đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9187/BGTVT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/09/2021 Ngày hiệu lực: 03/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9187/BGTVT-HTQT
V/v đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực GTVT Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam;
- Các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Quản lý doanh nghiệp, Vận tải;
- Các Tổng Công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 3399/BKHĐT-TTDB ngày 04/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đến Việt Nam sau Đại dịch Covid-19 (căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện Báo cáo nêu trên).

Để có cơ sở trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đề nghị cơ quan/đơn vị báo cáo, cung cấp thông tin về các nội dung như sau:

- Thực tế triển khai các cam kết hiện nay, những khó khăn vướng mắc trong triển khai Hiệp định EVFTA bối cảnh trong và sau Đại dịch Covid-19.

- Tác động tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông, vận tải và logistics bối cảnh trong và sau Đại dịch Covid-19.

- Đề xuất giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn, thách thức từ thực hiện Hiệp định EVFTA trong và sau Đại dịch Covid-19.

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/9/2021 (thông tin liên hệ Vụ Hợp tác quốc tế, tel: 3941 2700, email: ldtrung@mt.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn