Công văn 9185/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9185/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 03/09/2021 Ngày hiệu lực: 03/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9185/BGTVT-TC
V/v xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I;
- Trường Cán bộ quản lý GTVT.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 1473/CĐSVN-KHCNMT&HTQT ngày 24/6/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam, 1489/BC-CDDGTVTTWWI ngày 22/6/2021 của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, 701/TrCBQL-ĐT ngày 24/6/2021 của Trường Cán bộ quản lý GTVT về việc báo cáo, xử lý tài sản hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Thông tư 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP , Thông tư 10/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, đề nghị các cơ quan đơn vị lập báo cáo về tài sản kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với văn bản của Trường Cán bộ quản lý GTVT, Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được hồ sơ chi tiết như đã nêu văn bản.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật và gửi đầy đủ hồ sơ trình Bộ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Khoa học công nghệ;
- Lưu: VT, TC.(DThu)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông