Công văn 9149/VPCP-NN năm 2017 về ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số hiệu: 9149/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9149/VPCP-NN
V/v ủy quyền UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (Công văn số 3502/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2017) xin ý kiến về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phù hợp với quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp trường hợp nêu tại văn bản trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các trường hợp tương tự tại các địa phương trên cả nước, thống nhất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TP, TC, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b
). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.