Công văn 9061/VPCP-NN năm 2017 xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
Số hiệu: 9061/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9061/VPCP-NN
V/v xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6466/BKHĐT-HTX ngày 08 tháng 8 năm 2017 về xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên để triển khai theo quy định, nhằm tiết kiệm, hiệu quả và thống nhất quản lý, bảo đảm cho việc liên thông giữa thủ tục đăng ký hợp tác xã và đăng ký thuế được tích hp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TT&TT, CT, GTVT, XD,
NN&PTNT;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- T
ng cục Thuế (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KGVX, KTTH, CN, Cục KSTT,
TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.