Công văn 9052/VPCP-CN năm 2017 thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Dream City trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 9052/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9052/VPCP-CN
V/v thực hiện dự án Khu ĐTST Dream City trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại văn bản số 138/BC-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5234/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 6 năm 2017), Tài chính (văn bản số 8662/BTC-QLCS ngày 29 tháng 6 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1418/BXD-PTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3457/BTNMT-KHTC ngày 10 tháng 7 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5084/BNN-KH ngày 20 tháng 6 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2697/BVHTTDL-KHTC ngày 26 tháng 6 năm 2017) về việc thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Dream City trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đề xuất các dự án theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD ,
TN&MT, NN&PTNT, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NN;
- Lưu: VT, CN (3b) Nghĩa
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục

 

 





Hiện tại không có văn bản nào liên quan.