Công văn 9025/VPCP-KGVX năm 2017 xử lý thông tin báo nêu
Số hiệu: 9025/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9025/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Báo điện tử VnExpress số ngày 10 tháng 8 năm 2017 đưa tin về việc các chuyên gia cho rằng khởi nghiệp trong Công nghiệp cách mạng 4.0 đang được các startup Việt Nam nắm bắt nhanh, nhưng nếu không có sự đầu tư, tìm hiểu theo chiều sâu và sự chuẩn bị kỹ thì chỉ dừng lại ở phong trào bề nổi.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai, tránh chỉ dừng lại ở phong trào bề nổi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.