Công văn 9014/VPCP-KTTH năm 2017 về phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng
Số hiệu: 9014/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9014/VPCP-KTTH
V/v phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10598/BTC-CST ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5036/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.