Công văn 9008/VPCP-KTTH năm 2017 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Số hiệu: 9008/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9008/VPCP-KTTH
V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tư pháp.

Xét đề nghị của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (văn bản số 2151/BKHCN-TĐC ngày 30 tháng 6 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2771/BVHTTDL-KHTC ngày 30 tháng 6 năm 2017), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 2672/LĐTBXH-PC ngày 30 tháng 6 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5386/BNN-PC ngày 30 tháng 6 năm 2017), Công Thương (văn bản số 5934/BCT-XNK ngày 04 tháng 7 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1547/BXD-VLXD ngày 07 tháng 7 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 7957/BGTVT-KHCN ngày 19 tháng 7 năm 2017), Công an (văn bản số 312/BC-BCA-TCAN ngày 20 tháng 7 năm 2017) về kết quả rà soát thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Cải cách toàn diện công tác quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của các Bộ quản lý chuyên ngành, cần được nghiêm túc thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm 2017.

2. Các Bộ, cơ quan tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đặc biệt là phải hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại các Nghị quyết số 19 và Quyết định số 2026/QĐ-TTg nêu trên trong năm 2017.

3. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tập trung rà soát từng mặt hàng cụ thể để thống nhất danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó giao các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực xác định cụ thể các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước thông quan và sau thông quan; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

5. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trao đổi thống nhất về cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý kiểm tra chất lượng đối với bình chữa cháy nhập khẩu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan cho phù hợp.

6. Bộ Tài chính:

a) Thống nhất với Bộ Công Thương để chỉ đạo cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp được nộp kết quả kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng sau thông quan đối với việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5934/BCT-XNK nêu trên.

b) Xem xét, sớm bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ kết nối hải quan một cửa cho các Bộ, cơ quan liên quan theo quy định.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm trao đổi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính việc phân loại, tách riêng danh mục hàng hóa theo mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của từng Bộ để tránh chồng chéo, nhầm lẫn.

8. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính nghiên cứu thống nhất phương án kiểm tra giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ đối với thực phẩm nhập khẩu theo hướng những sản phẩm thực phẩm nhập khẩu cùng chủng loại, cùng xuất xứ đã được kiểm tra nhà nước và có thông báo đạt yêu cầu nhập khẩu 3 lần liên tiếp thì chuyển sang luồng xanh kiểm tra giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ.

9. Các Bộ quản lý chuyên ngành:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát từng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang có nhiều loại giấy tờ kiểm tra chuyên ngành có tên gọi khác nhau nhưng bản chất nội dung kiểm tra là tương tự như báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 42/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 5 năm 2017; Trên cơ sở đó, thống nhất sửa đổi, điều chỉnh theo hướng dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm b Khoản 2 văn bản số 5621/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng cắt giảm ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan, hoàn thành trước tháng 6 năm 2018 theo đúng chỉ đạo tại Điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ.

c) Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định về kiểm tra chuyên ngành như đã báo cáo tại các văn bản nêu trên, sớm ban hành để triển khai thực hiện, bảo đảm có hiệu quả thực tế, tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Thống nhất với Bộ Tài chính để rà soát và công bố đầy đủ danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

2. Các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan:
...
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính, Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và mục đích, yêu cầu quản lý của từng loại chứng từ quản lý, kiểm tra chuyên ngành như báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản 42/BTC-TCHQ nêu trên. Trường hợp xác định những loại chứng từ có tên gọi khác nhau nhưng bản chất nội dung kiểm tra tương tự nhau thì sửa đổi, điều chỉnh theo hướng thống nhất dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện những nhiệm vụ trên trong tháng 6 tháng 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Xem nội dung VB
9. Về báo cáo chuyên đề các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp

Với tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất chủ đề năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các biện pháp giảm mức phí và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp; trong đó yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước. Rà soát, giảm chi phí tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng. Chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác, trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất giảm mức thu phí gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất các biện pháp đơn giản hóa và cải tiến quy trình chuyên môn nghiệp vụ nhằm giảm mức thu phí gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí.

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế rà soát, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành với mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống 15%.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát và loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan của 12 bộ chuyên ngành, hoàn thành trước tháng 6 năm 2018.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chỉ đạo giảm phí sử dụng đường bộ thu qua trạm BOT.

- Bộ Công Thương có giải pháp giảm chi phí logistic đến năm 2018 xuống 25%/GDP, đến năm 2020 xuống 20%/GDP.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ để minh bạch hóa các giao dịch thanh toán của doanh nghiệp.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát về vấn đề tiền lương phù hợp với năng suất lao động.

- Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trước mắt chưa nâng mức đóng bảo hiểm y tế để không tạo sức ép, không tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người lao động.

- Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tiết giảm ít nhất 10% chi phí sản xuất, kinh doanh. Người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu tiết giảm chi phí. Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, chống lợi ích nhóm, tiêu cực và tham nhũng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức sơ kết việc thực hiện giảm chi phí cho doanh nghiệp; báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát toàn bộ các loại chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí theo quy định pháp luật phí, lệ phí và chi phí phát sinh để làm các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, tiếp cận đất đai... đối với doanh nghiệp cần phải cắt giảm trong các lĩnh vực, đề xuất giải pháp giảm; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017.

- Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp các dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh giảm mức phí đối với các khoản phí thuộc thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đánh giá kết quả giảm chi phí cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết này và tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể việc cắt giảm mức phí và loại phí thuộc phạm vi quy định của pháp luật phí, lệ phí; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017./.

Xem nội dung VB