Công văn 894/MT-LĐ năm 2017 về công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động
Số hiệu: 894/MT-LĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Lương Mai Anh
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/MT-LĐ
V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QLMTLĐ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định k thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP), tính đến ngày 18/8/2017, đã có 51 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (gồm 11 đơn vị thuộc trung ương và 40 đơn vị do các Sở Y tế công bố).

Cục Quản lý môi trường y tế xin cập nhật danh sách, thông tin của 51 tổ chức công b thực hiện quan trc môi trường lao độngđề nghị Văn phòng Bộ Y tế đăng ti trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Trân trọng cm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Văn phòng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, LĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

 

Điều 34. Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
...
2. Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động:

a) Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, người đứng đầu tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động gửi Bộ Y tế (đối với các tổ chức thuộc quản lý của các Bộ, ngành) hoặc Sở Y tế (đối với các tổ chức thuộc quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi tổ chức đặt trụ sở hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế. Trường hợp không bảo đảm điều kiện thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trực tuyến được quy định như sau:

- Bảo đảm hồ sơ và nội dung giấy tờ như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

- Thông tin văn bản đề nghị công bố, hồ sơ công bố phải đầy đủ và chính xác theo thông tin văn bản điện tử;

- Tổ chức đề nghị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trực tuyến phải thực hiện lưu giữ hồ sơ bằng bản giấy.

Xem nội dung VB