Công văn 8825/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả xử lý đề nghị của Công ty Mục tiêu môi trường và Cộng đồng (EPT)
Số hiệu: 8825/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8825/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả xử lý đề nghị của Công ty TNHH Mục tiêu môi trường và Cộng đồng (EPT)

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

V đ nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2582/BTNMT-BĐKH ngày 23 tháng 5 năm 2017 và ý kiến của các Bộ: Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2219/BKHCN-XHTN ngày 06 tháng 7 năm 2017, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6210/BNN-KHCN ngày 31 tháng 7 năm 2017, Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5791/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2017, Tài chính tại Công văn số 9100/BTC-QLN ngày 7 tháng 7 năm 2017 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 7059/UBND-ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2017 về báo cáo kết quả xử lý đề ngh của Công ty TNHH Mục tiêu môi trường và Cộng đồng, Phó Thng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, ch trì làm việc cụ thể vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về đề xuất ca Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mục tiêu Môi trường và Cộng đồng (EPT), làm rõ tính chất của dự án (là dự án khoa học và công nghệ hay dự án sản xuất th nghiệm), cơ sở pháp lý và khoa học đ áp dụng thử nghiệm tại tnh Đồng Nai, trên cơ sở đó xác định rõ về trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho th nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ TC;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.