Công văn 8805/VPCP-NN năm 2017 về xử lý kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam
Số hiệu: 8805/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8805/VPCP-NN
V/v xử lý kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn phòng Trung ương Đảng có Văn bản số 4398-CV/VPTW ngày 19 tháng 7 năm 2017 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý kiến nghị nêu trên của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam; báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và thông báo để Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam biết kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Văn phòng BCSĐCP;
- Lưu: VT, NN(3b).Dh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.