Công văn 88/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 88/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 55/SGTVT ngày 12/4/2012 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp hợp đồng thi công xây dựng công trình được ký kết giữa các bên quy định giá bê tông nhựa nóng thành phẩm như nêu tại văn bản số 55/SGTVT, khi điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, việc xác định giá vật liệu nhựa nóng thành phẩm để điều chỉnh giá vật liệu như Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh thực hiện là phù hợp với quy định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh