Công văn 8788/VPCP-KTTH năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa
Số hiệu: 8788/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8788/VPCP-KTTH
V/v chính sách thuế TNDN đối với cơ sở xã hội hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9165/BTC-CST ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp xã hội thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9165/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế kiểm tra, xử lý cụ thể; đề xuất hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa cho phù hợp với thực tiễn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.